Партньорство с дигитална агенция W-SEO.com

Уеб дизайн и SEO SEO оптимизация

Оснона цел на програмата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Нашата дигитална агенция е готова да разработи за Вас по програмата:

 • Уеб сайт – онлайн магазин, корпоративен магазин.
 • Копирайтърите да изградат цялостна визия и съдържание, насочено за таргетирана аудитория.
 • SEO оптимизация – отново чрез прогрмата.
 • Сошъл медия маркетинг.
 • Други услуги, подходящи за популяризиране на фирма и справяне с кризата.

Програмата BG-RRP-3.005 – “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” е чудесно решение за дигитализация на Вашата компания в няколко направления, а нашите експерти могат да Ви бъдат полезни в дейностите, посочени по-горе.

Ако попаднете в следните направления, можете да се свържете с нас:

Contents
 1. Създаване на онлайн магазин – изработка от дигитална агенция
 2. 2. Създаване на корпоративен уебсайт
 3. 3. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay- per-click) реклама
 4. 4. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)
 5. 5. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)
 6. 6. Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/ компоненти/продукти за производствения процес
 7. 7. Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул)
 8. 8. Въвеждане на Модул за управление на производството
 9. 9. Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)
 10. 10. Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система)
 11. 11. Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда
 12. 12. Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласн изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001
 13. 13. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа
 14. 14. Изграждане на система за архивиране на информация
 15. 15. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация

Създаване на онлайн магазин – изработка от дигитална агенция

• Администраторски панел за управление на съдържание/продукти/клиенти;
• Наличие на функционалност за продуктови филтри;
• Наличие на функционалност за свързани продукти;
• SSL сертификат за сигурност;
• Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;
• Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;
• Адаптивен (responsive) дизайн, поддържащ различни размери на екраните на посетителите;
• Регистриран собствен домейн;
• Регистрирана търговска марка в България и/или в Европейския съюз;
• Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
(GDPR);
• Интегрирана система за картови плащания;
• Имплементирани инструменти за маркетинг и анализ на поведението на потребителите;
• Интегрирани базови възможности за SEO (Search Engine Optimization) – минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка
страница.

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:

2. Създаване на корпоративен уебсайт

Адаптивни уеб сайтове
Уеб дизайн и SEO оптимизация

• Администраторски панел за управление на съдържанието;
• Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
(GDPR);
• SSL сертификат за сигурност;
• Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;
• Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;
• Aдаптивен (responsive) дизайн за мобилни телефони;
• Регистриран собствен домейн;
• Регистрирана търговска марка в България и/или в Европейския съюз;
• Имплементирани инструменти за маркетинг и анализ;
• Изработени минимум следните вътрешни страници – oписание на дейността на предприятието; описание на продуктовото портфолио;
контакти;
• Интегрирани базови възможности за SEO (Search Engine Optimization) – минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка
страница.

3. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay- per-click) реклама

• Изготвяне на основна/базова стратегия за развитие на избраните маркетинг канали, включваща основни цели и ключови показатели
за изпълнение.
• Изготвяне на план-график за публикуване на съдържание в избраните маркетинг канали;
• Създаване на текстово съдържание (content) за реклама и за публикуване в профилите – рекламни послания, постове за социални
мрежи, блог постове и др.
• Създаване на визуално съдържание (creative) за реклама и публикуване в профилите – банери, обработка на продуктови снимки,
видео формати и др.
• Създаване и настройване на рекламните акаунти и свързването им с необходимите системи за анализ на целите и показателите;
• Създаване и управление на рекламни кампании в социалните мрежи и/или търсачките;
• Създаване на ретаргетинг/ремаркетинг кампании в социалните мрежи и/или търсачките;
• Анализ и оптимизиране на рекламните кампании в социалните мрежи и/или търсачките.

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси:

4. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)

• Управление на финансово-счетоводните дейности на предприятието;
• Управление на човешките ресурси;
• Управление на веригата за доставки;
• Управление на производствения процес / процеса на предоставяне на услугата/ите;
• Управление на продажбите;
• Управление на складовото стопанство;
• Управление на логистичните процеси;
• Системата да поддържа множество потребителски роли и множество потребители, като при въвеждането всички потребители трябва
да са персонални.

SEO строителна компания
SEO на строителен сайт

5. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)

• Управление на базата данни за клиенти, партньори и доставчици;
• Управление на каналите за взаимодействие с клиенти, партньори и доставчици;
• Управление на маркетинговите дейности на предприятието (сегментиране и генериране на нови потенциални потребители);
• Управление на следпродажбеното обслужване (гаранционно обслужване, набиране на препоръки от клиенти, управление на
рекламациите);
• Аналитичен модул – анализ на поведението на потребителите и анализ на бизнес резултатите.
• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи,
ако е приложимо).

6. Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/ компоненти/продукти за производствения процес

• Управление на доставките на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;
• Управление на логистичните процеси;
• Функционалност за генериране на справки и анализи за целите на планирането и управлението на веригата за доставки;
• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи,
ако е приложимо).

7. Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул)

• Управление на складовите наличности (запаси от материални ресурси, незавършено производство и готова продукция);
• Управление на процесите по приемане и изпращане на продукти, стоки, суровини, материали;
• Управление на складовото пространство и логистичните зони;
• Функционалност за генериране на справки и анализи за целите на планирането и управлението на складовата дейност;
• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи,
ако е приложимо).

8. Въвеждане на Модул за управление на производството

• Управление на производствения процес;
• Управление на жизнения цикъл на продуктите;
• Функционалност за генериране на справки и анализи за производствената дейност;
• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи,
ако е приложимо).

9. Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)

• Специализиран POS терминал, интегриран с програма/софтуер за управление на складовите наличности;
• Баркод четец;
• Фискално устройство;
• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи,
ако е приложимо).

10. Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система)

• Функционалност за събиране/извличане и обработка на данни;
• Анализ на продажбите;
• Анализ на поведението на клиенти, доставчици и партньори;
• Анализ на финансовите резултати;
• Функционалност за извършване на сравнителни анализи на данни;
• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи,
ако е приложимо).

11. Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда

• Сигурен отдалечен достъп за провеждане на вътрешнофирмени обучения на служители на предприятието от разстояние в електронна
среда;
• Възможност за интеграция на образователни ресурси за целите на провеждането на вътрешнофирмени обучения на служители на
предприятието;
• Възможност за управление и проследяване на процеса на обучение;
• Функционалност за проследяване на компетенциите на служителите, анализ и оценка на резултатите от проведени вътрешнофирмени
обучения на служителите на предприятието.

12. Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласн изискванията на
международния стандарт БДС ISO/IEC 27001

• Извършване на първоначален одит на наличните системи/процедури и практики за управление на сигурността на информацията;
• Разработване на политики, процедури, регистри и документи в съответствие с изискванията на стандарта;
• Преглед от ръководството;
• Провеждане на вътрешен одит;
• Сертифициране на въведената система за управление на сигурността на информацията от независим акредитиран орган по
сертификация.

13. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа

• Защитна стена за филтриране на интернет трафика;
• Система за разпознаване на пробиви (IPS);
• Система с централизирано управление за защита на сървъри и работни станции от зловреден код и мрежови атаки (EDR);
• Управление и филтриране на достъпа до интернет за ограничение на достъпа до нежелани сайтове;
• Централизирано управление на достъпа, интегрирано с всички компоненти на системата, включително свързване с мрежата
посредством жична или безжична връзка и многофакторна автентификация (MFA);
• Възможност за сигурен отдалечен достъп до ресурсите на организацията (VPN);
• Централизирано събиране, анализ и наблюдение на журнални файлове за разпознаване на събития, свързани с киберсигурността
(SIEM), който агрегира журналите от гореизброените системи;
• Физически или виртуален сървър, точки за безжичен достъп, мрежови комутатор, мрежови маршрутизатор.

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност

14. Изграждане на система за архивиране на информация

• Анализ и изготвяне на план за архивиране на информацията, обработвана от предприятието;
• Автоматично архивиране на информация от сървъри/работни станции/мобилни устройства съгласно изготвения план;
• Вградена защита от атаки от типа „ransomware“;
• Интеграция с централизирано управление на достъпа (при наличие на такова);
• Разработване на процедури за възстановяване от архив;
• Физически или виртуален сървър за съхранение на информация.

15. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация

• Централизирано управление на достъпа на служителите до информация и споделянето ѝ;
• Централизирано управление на достъпа до информация, интегрирано с останалите системи в структурата на организацията;
• Наличие на журнален запис на действията на потребителите (audit log);
• Физически или виртуален сървър за съхранение и управление на информация и данни.

Източници: W-SEO.com, Рекламна агенция ком

Последна актуализация е направена на 27.01.2024 от pavel

Оценете статията
Креативни Инфо
Add a comment